Ngành Nông nghiệp năm 2020: Nhắm đích 42 tỷ USD nông sản xuất khẩu

son.lethanh195@gmail.com 19.02.2020